forex trading logo

PG nr 1

Statystyki

Home
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 01 czerwca 2018 07:55

MZSInforrmujemy, że rozstrzygnięty został przetarg na zadanie "Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej 1 w Radziejowie". Szczegóły w więcej.


Radziejów, dnia 22.05.2018 r.

MZS-R-220/1/18

Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579):

Dot. zadania "Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej 1 w Radziejowie"

  1. Data i godzina otwarcia ofert:  22 maja 2018 r. godz. 10:15
  2. Przebieg otwarcia ofert: Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 168.017,41 zł brutto
  3. Informacja dotycząca złożonych ofert:
Nr ofertyNazwa firmy, adresCena brutto w złTermin wykonania zamówieniaOkres gwarancjiWarunki płatności
1.Firma Wielobranżowa FABEX Małgorzata Medycka, 87-811 Fabianki, Wilczeniec Fabiański 31a170652,36Zgodnie z SIWZ84 miesiąceZgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika  nr 4 do SIWZ


Remigiusz Koźmiński 

Dyrektor MZS w Radziejowie

Radziejów, dnia 30.05.2018 r.

MZS-R-220/1/1/

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na

"Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 1
przy ul. Polnej 1 w Radziejowie"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) informuję, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej 1 w Radziejowie"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: FIRMA WIELOBRANZOWA "FABEX" Małgorzata Medycka, 87-811 FABIANKI, WILCZENIEC FABIAŃSKI 31 a, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 170.652,36 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę w odpowiedzi na przetarg nieograniczony.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz ze streszczeniem oceny i punktację przyznaną ofercie:

Numer ofertyNazwa firmy, adresLiczba punktów przyznanych w kryterium: Cena w pkt.Liczba punktów przyznanych w kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w pkt.Łączna liczba punktów w pkt.
1.Firma Wielobranżowa FABEX Małgorzata Medycka, 87-811 Fabianki, Wilczeniec Fabiański 31a60,0040,00100,00

Zamawiający informuje, że żaden wykonawca nie został wykluczony z niniejszego postępowania oraz żadna oferta nie została odrzucona.


Remigiusz Koźmiński

Dyrektor MZS w Radziejowie


Rozdzielniki:


  1. FIRMA WIELOBRANZOWA FABEX

Małgorzata Medycka
87-811 FABIANKI
WILCZENIEC FABIAŃSKI 31 a


 

Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona szkoły?
 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012