forex trading logo

Statystyki

Home Rada Rodziców Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019 Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019
Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Jeryś   
wtorek, 25 września 2018 12:00
SKŁADKA ZA OSOBĘ 30.00 ZŁ


OPCJA PODSTAWOWA - Świadczenia

Wysokość świadczenia

Sumy ubezpieczenia / świadczenia w zł

SU 10.000

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% su

10.000

poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

- 1% su

100

koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

do 30% su

do 3.000

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% su

do 3.000

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% su

100

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% su

10.000

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% su

1.000

śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% su

1.000

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

 

jednorazowo 1% su

100

wstrząśnienie mózgu w następstwie NW

jednorazowo 1% su

100

uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych

1% su

100

zwrot kosztów indywidualnych korepetycji w następstwie nieszczęśliwego wypadku ? zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 500 zł w ciągu okresu ubezpieczenia , ale za maksymalnie 10 godzin lekcyjnych korepetycji pod warunkiem iż koszty korepetycji:

a)powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

c) Ubezpieczony nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, przy czym do ustalenia powyższego okresu uwzględnia się wyłącznie dni zajęć lekcyjnych wynikające z obowiązującego w danej placówce oświatowej planu lekcji

do 500

Opcja dodatkowa D1 ? śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego


100% su


2.000

Opcja dodatkowa D2 ?oparzenia


II stopień ? 10% su

III stopień ? 30% su

IV stopień ? 50% su

W zależności od stopnia oparzenia S.U 3000

Opcja dodatkowa D3-odmrożenia

II stopień ? 10% su

III stopień ? 30% su

IV stopień ? 50% su

W zależności od stopnia odmrożenia S.U 2000

Opcja dodatkowa D4 ? Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% su za każdy dzień

(świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu w szpitalu)

100zł / dzień

Opcja dodatkowa D5 ? Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

1% su za każdy dzień

(świadczenie płatne od drugiego  dnia pobytu w szpitalu)

100 zł / dzień

Opcja dodatkowa D9-operacje w wyniku choroby

Zgodnie z tabelą NR 9 OWU

do 4000zł

Opcja dodatkowa D10 ? Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

Koszty leczenia do 20% su na

rehabilitacja do 500 zł

1.000

Opcja Dodatkowa  D 12 ?zdjagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

100%

1000zł

Opcja dodatkowa D13 ? Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku


do 10% su


500zł

SKŁADKA ZA OSOBĘ( BEZ ROZSZERZENIA  O WYCZYNOWE UPRWIANIE SPORTU)

30.00ZŁ

SKŁADKA ZA OSOBĘ( Z ROZSZEZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU )

38.70ZŁ

* wyczynowe uprawianie sportu ? forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania,

w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych,

polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych

lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów,związków i organizacji sportowych,

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego

planu lekcji w szkołach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu,

zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się

aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:

a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych

lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,

b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych)

odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji,

gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,

za wyjątkiem sytuacji,gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,

d) rekreacyjnym uprawianiu sportu.


 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012