forex trading logo

Statystyki

Home "Przez sport po zdrowie" - o projekcie
"Przez sport po zdrowie" - o projekcie

 

 

 

Projekt "Przez sport po zdrowie" realizowany będzie w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie w okresie od 1.10.2012 r. do 31.05.2013 r. Wsparciem zostanie objętych 24 uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika i 24 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

Jest on  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Beneficjentem projektu  jest Gmina Miasto Radziejów

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych służących wypracowaniu właściwych postaw prozdrowotnych.

Projekt obejmuje następujące formy:

1) Zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym:

a) gry i zabawy sportowe,

b) zajęcia z pływania,

c) terapię ruchem,

d) koło tańca towarzyskiego,

e) zajęcia wyjazdowe na kręgielnię.

2) Profilaktyka zdrowia, w tym:

a) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

b) zajęcia profilaktyczne z edukacji prozdrowotnej,

3) zawody sportowe.

W miesiącu październiku odbywać się będzie promocja projektu i rekrutacja uczestników na  wyżej wymienione formy wsparcia.

Oferta projektu skierowana jest w pierwszej kolejności do:

-  dzieci z wadami postawy, z nadwagą i  otyłych,

-  dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,  psychomotoryczną oraz z zaburzeniami emocjonalnymi,

- dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statucie materialnym i dysfunkcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Koordynator projektu

Barbara Rolirad

 

 

 

Projekt "Przez sport po zdrowie"

dla uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjalistów z Gminy Miasto Radziejów

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012