forex trading logo

Statystyki

Regulamin rekrutacji

 

 

Regulamin Rekrutacji Uczestników

Projektu  "Przez sport po zdrowie"

dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów z Gminy Miasto Radziejów

 

§ 1 Informacja o projekcie

 1. Projekt: "Przez sport po zdrowie" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów z Gminy Miasto

Radziejów Nr projektu WND - PO KL.09.05.00-04-001/11, realizowany przez  Gminę Miasto

Radziejów  ul. Kościuszki 20/22 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach priorytetu IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne

na obszarach wiejskich programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych służących wypracowaniu właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży w okresie od 1.10 2012 r.

do 31 .05. 2013 r.

 1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2 Oferowane formy  zajęć

 1. Projekt obejmuje następujące formy zajęć:

a) zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym:

- gry i zabawy zespołowe,

- zajęcia z pływania,

- terapia ruchem

- taniec towarzyski

- zajęcia wyjazdowe na kręgielnię

b) profilaktyka zdrowia, w tym:

- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

- zajęcia profilaktyczne z edukacji prozdrowotnej

c) zawody sportowe

 1. Uczestnik  Projektu zobowiązany jest realizować przypisane mu formy zajęć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
 2. W zajęciach wyjazdowych na kręgielnię, szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zawodach sportowych  uczestniczyć będą wszyscy Beneficjenci.

§ 3 Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem  realizowanych form zajęć w ramach Projektu mogą być uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum  w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.
 2. Pierwszeństwo w dostępie do Projektu będą mieli uczniowie:

-  dzieci i młodzież z wadami postawy, z nadwagą i  otyłe,

- dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,  psychomotoryczną oraz z zaburzeniami emocjonalnymi,

- z rodzin o niskim statucie materialnym, dysfunkcyjnych

- wyraziły chęć uczestnictwa w proponowanych działaniach,

- pozostali chętni będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

§ 4 Etapy rekrutacji

 1. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

- przyjmowania zgłoszeń wypełnionych i dostarczonych przez kandydatów do koordynatora projektu w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Radziejowie,

- weryfikacja złożonych dokumentów,

- selekcja kandydatów ze względu na kryteria formalne,

- sporządzenie listy uczestników projektu,

- procedura rekrutacyjna zakończy się Protokołem Komisji Rekrutacyjnej,

- poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu się do Projektu.

 1. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w okresie od 01.10.2012 r. do 31.10.2012r.
 2. Rodzice nieletniego ucznia zainteresowanego udziałem w Programie i spełniającego warunki, o których mowa w § 3 regulaminu zobowiązani są dostarczyć do koordynatora projektu poprawnie wypełnione dokumenty:

- deklaracja uczestnictwa,

- formularz zgłoszeniowy,

- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Adres biura projektu- Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, pokój nr 109 tel. 54 285 7100; adres siedziby koordynatora projektu: Barbara Rolirad, Miejski Zespół Szkół w Radziejowie- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Radziejowie, ul. Szkolna 28, 88-200 Radziejów, Tel. 54 285 3615.
 2. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty, opatrzone datą i podpisem rodzica/ prawnego opiekuna nieletniego ucznia- potencjalnego uczestnika projektu.
 3. Powołanie komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji należeć będzie właściwy dobór uczestników do projektu. W skład komisji rekrutacyjnej zostaną powołane osoby: koordynator projektu, pedagog szkolny, wychowawcy klas.
 4. Dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub  uzupełnienia dokumentów.
 5. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzone będą, według daty ich wpływu do bazy danych prowadzonej przez realizatora Projektu.
 6. Datą przystąpienia do Projektu jest data podpisania deklaracji uczestnictwa.
 7. W przypadku dwóch lub więcej osób spełniających te same kryteria i tylko jednego wolnego miejsca do udziału w Projekcie zostanie zaproszona ta osoba, która wcześniej zgłosiła swój udział, czyli wcześniej przedłożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe.
 8. Łączna ilość uczestników Projektu- 48 uczniów ( 24 dziewcząt, 24 chłopców).
 9. Osoby które nie zakwalifikowały się do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 10. Lista uczestników projektu oraz data spotkania organizacyjnego  (uczestnicy wraz z  ich prawnymi opiekunami), zostanie opublikowana po zakończeniu procedur rekrutacji przez komisję rekrutacyjną .
 11. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

§ 5 Prawa i Obowiązki uczestnika Projektu

1.  Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:

-  Uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił,

- Otrzymania suchego  prowiantu na zajęcia wyjazdowe na kręgielnię oraz pełne pokrycie kosztów

zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.  Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do:

- złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, umowy),

- zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji poprzez złożenie   podpisu uczestnika oraz rodzica /opiekuna

- systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego podpisem na liście obecności,

- wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,

- bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach, stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu,

- przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,

-  informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1.  Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem.

2.  Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w projekcie co do zasady nie jest możliwa.

3.  Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych i  wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

4.  W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

2.  Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

 

Koordynator  Projektu

Barbara Rolirad

 

 

Projekt "Przez sport po zdrowie"

dla uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjalistów z Gminy Miasto Radziejów

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012