forex trading logo

Statystyki

Home "Przez sport po zdrowie" - o projekcie Sprawozdanie z realizacji projektu
Sprawozdanie z realizacji projektu


Sprawozdanie z realizacji projektu "Przez sport po zdrowie"

za okres 2012-10-01 do 2013-12-31


Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Beneficjent: Gmina Miasto Radziejów


Celem głównym projektu "Przez sport po zdrowie" jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych służących wypracowaniu właściwych postaw prozdrowotnych.
W projekcie "Przez sport po zdrowie" bierze udział 48 uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, w tym 24 BO z klas I-VI PSP nr 1 (12 dziewczynek i 12 chłopców) oraz 24 BO z klas I - III PG nr 1 (12 dziewczynek i 12 chłopców).

W ramach zadania 1. Zarządzanie projektem w miesiącu październiku prowadzona była promocja projektu: wykonano plakaty i ulotki promocyjno-informacyjne, na bieżąco uzupełniano aktualności o projekcie na stronie www. szkoły oraz w prasie lokalnej i gazetce szkolnej, w szkole powstała ścienna tablica informacyjna.
Rekrutacja uczestników projektu- wstępna odbyła się na etapie pisania wniosku, a końcowa w październiku zgodnie z opracowanym regulaminem rekrutacji. Zebrano deklaracje uczestnictwa BO w projekcie oraz zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział w projekcie. Sporządzono protokół rekrutacyjny oraz listy uczestników na poszczególne zajęcia. Proces rekrutacji BO odbywał się z zachowaniem zasad równości płci kobiet i mężczyzn. Nabór na wszystkie formy wsparcia kierowany był zarówno do dziewcząt jak i chłopców, nie przewidywał żadnych ograniczeń ze względu na płeć, niepełnosprawność czy miejsce zamieszkania. Przeprowadzono spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami BO. Odbyło się również zebranie informacyjne koordynatora z uczestnikami projektu oraz osobami zatrudnionymi w projekcie na temat równości szans kobiet i mężczyzn (spotkanie warsztatowe).
Opracowano narzędzia do badania wskaźników rezultatów miękkich i twardych projektu - karty obserwacji BO, kartę postępu, ankiety, test wiedzy, kwestionariusz wywiadu. Przeprowadzono ewaluację wstępną. Sporządzano harmonogram zajęć na poszczególne miesiące i przesyłano go do działu kontroli EFS.
Na bieżąco prowadzony jest monitoring zajęć w formie obserwacji (hospitacji) zajęć, list obecności, dzienników zajęć i miesięcznej karty pracy, które stanowią podstawą do analizy postępów i efektów.

W ramach zadania 2. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie od 1.10. 2012 r. do 31. 12. 2012 r. przeprowadzono: 32 h zajęć z gier i zabaw zespołowych dla 24 BO, 8 h zajęć z pływania dla 24 BO, 8 h zajęć z terapii ruchem dla 12 BO, 8 h zajęć tańca towarzyskiego dla 12 BO.

W ramach zadania 3. Profilaktyka zdrowia w okresie od 1.10. 2012 r. do 31.12.2012 r. przeprowadzono: 6 h szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 48 BO i 8 h zajęć profilaktycznych z edukacji prozdrowotnej dla 24 BO.
Zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do właściwego prowadzenia zajęć, chustę animacyjną na zajęcia z terapii ruchem, zestaw filmów o tematyce profilaktycznej, laptop wraz z oprogramowaniem. Podczas zajęć wykorzystywano w/w pomoce oraz istniejącą bazę sportową szkoły.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i powodzeniem wśród uczestników projektu. BO zapoznają się z różnymi rodzajami gier zespołowych i zabaw sportowych oraz zasadami fair - play. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczniowie pokonują własne słabości, podnoszą swoją samoocenę, uczą się współdziałania i współzawodnictwa oraz eliminowania ze swojego życia zachowań ryzykownych.
Prowadzący promują tryb życia zapewniający zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo w dorastaniu do dorosłego życia bez nałogów, zgodnie z przyjętymi w społeczeństwie zasadami i wartościami.


Sprawozdanie z realizacji projektu "Przez sport po zdrowie"

za okres 2013-01-01 do 2013-03-31


Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Beneficjent: Gmina Miasto Radziejów


W ramach zadania 1. Zarządzanie projektem w miesiącu styczniu przeprowadzono badania ewaluacyjne i dokonano ich analizy. Sporządzano harmonogram zajęć na poszczególne miesiące i przesyłano go do działu kontroli EFS, na bieżąco prowadzony był monitoring zajęć w formie obserwacji (hospitacji) zajęć, list obecności, dzienników zajęć i miesięcznej karty pracy, które stanowiły podstawę do analizy postępów i efektów.

W ramach zadania 2. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie od 01.01. 2013 r. do 31. 03. 2013 r. przeprowadzono: 48 h zajęć z gier i zabaw zespołowych dla 24 BO, 12 h zajęć z pływania dla 24 BO, 12 h zajęć z terapii ruchem dla 12 BO, 12 h zajęć tańca towarzyskiego dla 12 BO. W miesiącu maju planowane są zajęcia wyjazdowe na kręgielnię dla wszystkich 48 BO.

W ramach zadania 3. Profilaktyka zdrowia w okresie od 01.01. 2013 r. do 31. 03. 2013 r. przeprowadzono: 12 h zajęć profilaktycznych z edukacji prozdrowotnej dla 24 BO.

W ramach zadania 4. Zawody sportowe w miesiącu maju planowane jest przeprowadzenie zawodów sportowych dla 48 BO.

Podczas zajęć wykorzystywano zakupiony wcześniej sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne oraz istniejącą bazę sportową szkoły.


Sprawozdanie z realizacji projektu "Przez sport po zdrowie"

za okres 2013-04-01 do 2013-05-31

 

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Beneficjent: Gmina Miasto Radziejów

 

W ramach zadania 1. Zarządzanie projektem w miesiącu maju przeprowadzono badania ewaluacyjne i dokonano ich analizy. Sporządzano harmonogram zajęć na poszczególne miesiące i przesyłano go do działu kontroli EFS, na bieżąco prowadzony był monitoring zajęć w formie obserwacji (hospitacji) zajęć, list obecności, dzienników zajęć i miesięcznej karty pracy, które stanowiły podstawę do analizy postępów i efektów.

W ramach zadania 2. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie od 01.04. 2013 r. do 31. 05. 2013 r. przeprowadzono: 32 h zajęć z gier i zabaw zespołowych dla 24 BO, 8 h zajęć z pływania dla 24 BO, 8 h zajęć z terapii ruchem dla 12 BO, 8 h zajęć tańca towarzyskiego dla 12 BO. W miesiącu odbyły się  są zajęcia wyjazdowe na kręgielnię do Torunia dla wszystkich 48 BO. Podczas zaj. wyjazdowych na kręgielnię BO poznali nową, nieznaną dla nich aktywną  formę spędzania czasu wolnego.

W ramach zadania 3. Profilaktyka zdrowia w okresie od 01.01. 2013 r. do 31. 03. 2013 r. przeprowadzono: 8 h zajęć profilaktycznych z edukacji prozdrowotnej dla 24 BO.

W ramach zadania 4. Zawody sportowe w miesiącu maju zorganizowano i przeprowadzono zawody sportowe ? 5 h dla 48 BO. Zakupiono 1 zestaw  nagród dla uczestników ( paletki i piłeczki do tenisa stołowego, badminton, gry edukacyjne). Nagrody dla BO przyznane były wg ustalonego kryterium (największa liczba punktów w trzech konkurencjach sport.), a nie ze względu na płeć. We wszystkich konkurencjach sportowych, nawet tych uznawanych za ?męskie?, uczestniczyli zarówno dziewczynki jak i chłopcy.  Zajęcia przebiegały w grupach mieszanych płciowo. Zawody kształtowały partnerskie relacje miedzy płciami, opierały się na przestrzeganiu zasad fair-play oraz  zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków. Zajęcia dostępne były w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców, w tym dziewcząt i chłopców o różnym stopniu sprawności.

Podczas zajęć wykorzystywano zakupiony wcześniej sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne oraz istniejącą bazę sportową szkoły.

 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012