forex trading logo

Statystyki

Home Europejski Nauczyciel - Kształcąca się Szkoła POWERSE 2014
Europejski Nauczyciel - Kształcąca się Szkoła

logo UE

Projekt Miejskiego Zespołu Szkół nosi tytuł : Europejski Nauczyciel - Kształcąca się Szkoła. Instytucja wnioskująca jest położona w małej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim w znacznej odległości od większych miast. Z powodu braku możliwości rozwojowych dla nauczycieli, szkoła postanowiła aplikować w celu realizacji zadań związanych z potrzebami szkoły. Celem nadrzędnym projektu jest kształcenie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów w celu wyposażenia ich, w tak potrzebne narzędzie jakim jest język obcy. Pracownicy szkoły wzięli udział w szkoleniu języka angielskiego, hiszpańskiego oraz szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Z projektu również skorzystali nauczyciele języka angielskiego i hiszpańskiego, ale już pod kątem nauczania tych języków i poprawienia efektów nauczania tych języków, w celu poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz przygotowania się do sprawdzianu w szkole podstawowej z języka obcego . Również nauczyciel wychowania fizycznego brał udział w szkoleniu, które zapewni szkole nowe, ciekawsze dyscypliny sportu w związku z posiadaniem klasy o profilu sportowym. Łącznie 8 nauczycieli podczas realizacji projektu wzbogaciło swój warsztat pracy i zapewnia dzieciom i młodzieży ciekawsze lekcje. Ważne jest również to,  że pośrednimi beneficjentami tego projektu została cała społeczność szkolna poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami uczestniczącymi w projekcie. Społeczność lokalna została zaznajomiona z rezultatami projektu poprzez promocję projektu w mediach. Dodatkowych efektem projektu było zmotywowanie uczniów do efektywnej języków obcych. Projekt zakładał równość szans i autorefleksję na temat własnych potrzeb i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym.
Z pewnością projekt również przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów, które zaowocowały współpracą ze szkołą Agrupamento de Escolas de Vialonga z Lizbony w zakresie job-shadowing, co pomogło nauczycielom z obydwu szkół sięgać po narzędzia w języku obcym w celu wzbogacenia własnego warsztatu pracy i oferowania pomocy uczniom w uzyskiwaniu  coraz to lepszych wyników w nauce. Projekt przyczynił się do budowania szkoły, która korzysta z wszystkich możliwości oferowanych w Europie poprzez sieć Internet oraz poprzez współpracę z instytucjami zagranicznymi. Wierzymy, że projekt przygotował nauczycieli do kolejnych wezwań, aby świadomie uczestniczyć w procesie wymiany doświadczeń i współpracy na poziomie europejskim.

Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29%
oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Otrzymane dofinansowanie: 20.178 euro

_________________________________________________________________________

Radziejów 09-02-2014r.

LISTA ODÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

DO UDZIAŁU W MOBILNOŚCIACH W RAMACH PROGRAMU

Europejski nauczyciel- kształcąca się szkoła

POWERSE NR UMOWY: POWERSE- 2014- 1-PL01-KA101002020

  1. Remigiusz Koźmiński - kurs języka angielskiego
  2. Elżbieta Smętek- kurs języka angielskiego
  3. Joanna Wekwejt - kurs języka angielskiego
  4. Elżbieta Michalak - kurs języka angielskiego
  5. Krzysztof Marcyjaniak - kurs języka angielskiego
  6. Mariola Eznarska - kurs języka angielskiego
  7. Mariusz Bogacz  - kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego
  8. Przemyslaw Stolarski  - kurs j. hiszpańskiego

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Projekt ?Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej? realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

 

Otrzymane dofinansowanie: 20.178 euro

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012