forex trading logo

Statystyki

Home "JAM DWÓR POLSKI, CO WALCZY DZIELNIE I STRZEŻE WIERNIE" - o projekcie
Informacje o projekcie

 

Instrukcja do projektu zgłoszonego w

KUJAWSKO-POMORSKIM FESTIWALU GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

organizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TYTUŁ PROJEKTU: "JAM DWÓR POLSKI, CO WALCZY DZIELNIE

I STRZEŻE WIERNIE"

1. Temat projektu: "Szlakiem siedzib ziemiańskich w powiecie radziejowskim".

2. Cele projektu:

a) cel ogólny: popularyzacja wiedzy na temat siedzib ziemiańskich w powiecie radziejowskim i ich roli w krzewieniu patriotyzmu oraz kultury rolnej, a także  rozbudzenie zainteresowania przeszłością "Małej Ojczyzny".

b) cele szczegółowe:

- zlokalizowanie dworów i zespołów dworskich w powiecie radziejowskim;

- poznanie historii wybranych obiektów zabytkowych oraz losów ich właścicieli;

- wyodrębnienie cech typowych dla budownictwa zespołów dworskich naszego regionu

i ocena ich stanu obecnego;

- charakterystyka znaków rodowych szlachty kujawskiej;

- przedstawienie pracy ziemiaństwu na rzecz społeczeństwa powiatu radziejowskiego

w XIX./XX w.;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę zabytków kultury materialnej

- rozbudzanie zainteresowania przeszłością Małej Ojczyzny;

- kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności ponadprzedmiotowych.

3. Sposoby realizacji:

- opracowanie ankiety dotyczącej stanu wiedzy uczniów i społeczności  na temat dworów

i zespołów dworskich w powiecie radziejowskim;

- dokonanie spisu  regionaliów poświęconych tematyce projektu- opracowanie Biblioteczki  Regionalnej;

- praca z mapą powiatu radziejowskiego w celu zlokalizowania obiektów dworskich;

- wykonanie mapy konturowej powiatu z zaznaczonymi dworami i  zespołami dworskimi;

- wycieczka do wybranych obiektów zabytkowych w celu dokonanie dokumentacji fotograficznej;

- sporządzenie szkiców sytuacyjnych obiektów i zespołów dworskich;

- wywiady z mieszkańcami dworów i okoliczną ludnością;

- opracowanie słownika  pojęć architektonicznych;

- opracowanie słownika  pojęć heraldycznych;

- sporządzenie biogramów ziemian powiatu radziejowskiego;

- wykonanie herbów szlachty kujawskiej dowolną techniką;

- opracowanie monografii zespołów dworskich w formie folderu i prezentacji multimedialnej przez grupy zadaniowe;

- opracowanie wniosków na podstawie metaplanu "Czy należy chronić dwory i zespoły dworskie?".

4. Zadania

5. Harmonogram prac

6. Sposób dokumentowania

1. Diagnoza stanu wiedzy na temat dworów i zespołów dworskich w najbliższej okolicy:

a) opracowanie pytań do ankiety;

b) przeprowadzenie ankiety wśród uczniów PG nr 1 oraz mieszkańców Radziejowa;

c) analiza wyników i opracowanie wniosków.

grudzień 2012 r.

 

cały zespół

 

 

 

- ankieta

 

- zestawienie wyników ankiety

2. Poszukiwanie, gromadzenie i porządkowanie informacji z różnych źródeł dotyczących tematyki projektu:

a) analiza zbiorów bibliotecznych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie;

c) przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami powiatu;

d) wykorzystywanie informacji multimedialnych;

e) praca z mapami o różnej treści (fizycznymi, topograficznymi i administracyjnymi);

f) analiza szlaków turystycznych przechodzących przez powiat radziejowski.

grudzień 2012 r.-

- styczeń 2013 r.

 

cały zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

- portfolio

 

- notatki, nagrania

- Biblioteczka Regionalna

- mapa konturowa powiatu z zaznaczonymi dworami

i zespołami

3. Poznanie cech charakterystycznych dla budownictwa zespołów dworskich w XVIII- XX wieku i ich roli w utrzymaniu tożsamości narodowej:

a) poznanie rodowych siedzib ziemiaństwa jako budowli typowych dla stylu klasycystycznego w oparciu ?Katalog sztuki polskiej?, wydawnictwa albumowe, literaturę piękną, fragmenty filmu ?Pan Tadeusz? i ? Sarmacja, czyli Polska?;

b) wyodrębnienie obiektów tworzących zespół dworski (dwór, zabudowania, park) w celu stworzenia jego szkicu sytuacyjnego;

c) opis dworu polskiego jako muzeum pamiątek narodowych i ostoi polskości.

styczeń 2013 r.

 

cały zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

- słownik pojęć architektonicznych

 

 

 

- szkic sytuacyjny zespołu dworskiego

- artykuł do gazetki szkolnej

4. Zapoznanie z historią wybranych dworów i zespołów dworskich oraz ich właścicieli.

a) Praca w grupach zadaniowych według instrukcji.

b) Instrukcja dla grupy zadaniowej:

? Zgromadź materiały związane z historią wybranego dworu.

? Zorganizuj wycieczkę do wybranego obiektu dworskiego:

- sporządź dokumentację fotograficzną,

- przeprowadź wywiady z mieszkańcami,

- wykonaj szkic sytuacyjny.

? Opracuj biogramy ziemian- właścicieli dworów

z uwzględnieniem ich losów, zasług dla regionu oraz działalności politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

? Zgromadź materiały dotyczące herbów szlachty kujawskiej:

- poznaj genezę i  elementy składowe  herbów szlacheckich.

 

 

? Wykonaj dowolną techniką trzy wybrane znaki rodowe ziemian z powiatu radziejowskiego.

? Wykonaj monografię wybranego dworu lub zespołu dworskiego w formie folderu i prezentacji multimedialnej

luty- marzec 2013 r.

 

Grupy zadaniowe:

I grupa

Zespoły dworskie

w Jarantowicach

i Osięcinach

 

II grupa

dwór w Krzywosądzy

III grupa

zespól dworski

w Płowcach

 

IV grupa

zespól dworski

w Świeszu

 

 

 

 

 

 

 

 

- portfolio

 

 

 

- zdjęcia

- notatki z wywiadów

- szkice sytuacyjne

- biogramy ziemian

 

 

- słownik pojęć heraldycznych

 

 

 

 

- herby szlachty kujawskiej

- monografie dworów

(folder i prezentacja multimedialna)

5. Wypełnienie karty pracy ? metaplanu ?Czy należy chronić dwory i zespoły dworskie??

marzec 2013 r.

- schemat metaplanu

6. Zaprojektowanie w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności szlaku turystycznego ?Szlakiem siedzib ziemiańskich w powiecie radziejowskim?.

marzec 2013 r.

cały zespół

- mapa konturowa powiatu radziejowskiego z nowo wytyczonym szlakiem turystycznym

7. Sposoby prezentacji rezultatów:

a) wystawa fotograficzna zdjęć dworów i zespołów dworskich w MZS w Radziejowie,

b) wystawa herbów szlachty kujawskiej dla społeczności lokalnej w Radziejowskim Domu Kultury w Radziejowie;

c) zajęcia otwarte koła regionalnego z cyklu "Historia wokół nas" dla uczniów i rodziców MZS

w Radziejowie - prezentacja monografii wykonanych przez grupy zadaniowe;

d) publiczna prezentacja wytyczonego szlaku turystycznego dla członków Towarzystwa Miłośników Kujaw i czytelników Miejskiej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie;

e) opublikowanie prezentacji multimedialnej wyznaczonego szlaku na stronach internetowych: MZS w Radziejowie, stronach programów unijnych dla młodzieży Comenius  i Grundvig dla  dorosłych: www.architeaching.ro, www.nelpae.ro oraz stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Kujaw: www.tmkradziejow.cba.pl

f) broszura informacyjna "Szlakiem siedzib ziemiańskich w powiecie radziejowskim" dotycząca wyznaczonego szlaku turystycznego;

g) artykuł do gazety lokalnej "Radziejowianin" pt. "SOS dla dworów".

8. Kryteria i sposób oceniania projektu

Sposobem oceniania projektu jest wypełnienie Karty oceny projektu. Za każde kryterium dana grupa uczniów może otrzymać od 1 do 4 pkt. Suma zdobytych punktów jest podstawą do uzyskania przez poszczególnych uczniów z danej grupy oceny cząstkowej z zajęć edukacyjnych - istoria i geografia. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 48. Ocena końcowa obliczona na podstawie łącznej liczby punktów:

48 pkt - 46 pkt - celujacy

45 pkt - 43 pkt - bardzo dobry

42 pkt - 36 pkt - dobry

35 pkt - 24 pkt - dostateczny

23 pkt - 14 pkt - dopuszczający


Karta oceny projektu

Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imiona  i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kryteria oceny

Liczba punktów

Właściwe zaplanowanie pracy.

 

Podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy.

 

Zaangażowanie wszystkich osób z zespołu.

 

Dokumentowanie prac nad projektem.

 

Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.

 

Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.

 

Przygotowanie tekstów.

 

Opracowanie graficzne.

 

Wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi.

 

Kreatywność, oryginalność.

 

Systematyczność pracy, terminowość.

 

Prezentacja efektów pracy.

 

 

Suma punktów:

 

Polecamy
Stworzone przez Miejski Zespół Szkół, 2012